عوارض نوروفیدبک چیست؟

عوارض نوروفیدبک چیست

عوارض نورو فیدبک چیست؟ در این مقاله به بررسی کامل این سوال خواهیم پرداخت. بسیاری از مراجعه کنندگان از معایب نوروفیدبک سوال می پرسند و نگران این هستند که این درمان همراه با عوارض شدیدی همراه باشد، در حالی که اینچنین نیست.

عوارض لورتا نوروفیدبک و نوروفیدبک بسیار خفیف می باشد و همانند همه روشهای درمانی و داروها، ممکن است در افراد کمی، مشاهده شود.